FAQ

 • Czy pośrednictwo pracy jest odpłatne?
  Agencja Pracy Domino Polska działa zgodnie z obowiązującym prawem i nie pobiera od pracowników żadnych opłat ani prowizji.
 • Gdzie można znaleźć oferty pracy Agencji Domino Polska?
  Oferty pracy są dostępne na naszej stronie internetowej, ogłaszamy się również w prasie lokalnej i regionalnej oraz na portalach internetowych gdzie również ukazują się nasze ogłoszenia.
 • Przesłałem moje CV w kilka dni temu, ile czasu trwa proces rekrutacyjny?
  Okres zbierania aplikacji trwa od 1 do 2 tygodni. W tym czasie wpisujemy CV do bazy danych i wybieramy kandydatów, którzy mają największe doświadczenie na poszukiwanym stanowisku. W momencie zakończenia procesu rekrutacyjnego zapraszamy wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby które nie zakwalifikowały się na daną rozmowę pozostają w Bazie Danych i są brane ponownie pod uwagę w innych procach rekrutacyjnych.
 • Jestem zainteresowana pracą, na oferowanym stanowisku. Do kogo mam się zwrócić z pytaniem o szczegóły dotyczące oferty?
  Pod każdym ogłoszeniem jest podany adres e-mail na który należy przesyłać CV. Pod ten adres można również wysyłać pytania dotyczące danej oferty na które uzyskacie Państwo, w miarę możliwości, wyczerpującą odpowiedź.
 • Czym jest Agencja Pracy Tymczasowej?
  Agencja Pracy Tymczasowej jest podmiotem, który świadczy na rzecz pracodawców usługi w zakresie zatrudniania pracowników w celu ich skierowania do Pracodawcy Użytkownika.
 • Kim jest Pracodawca Użytkownik?3
  Pracodawca Użytkownik jest to podmiot na rzecz, którego Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę. Pracodawca Użytkownik nie zawiera z Pracownikiem Tymczasowym umowy o pracę, ale wykonuje niektóre obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem Pracownika Tymczasowego. Pracodawca Użytkownik wyznacza Pracownikowi Tymczasowemu zadania i kontroluje ich wykonanie.
 • Kim jest Pracownik Tymczasowy?
  Pracownik Tymczasowy jest to pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia przez Agencję Pracy Tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy czasowej. Praca jest wykonywana na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu Pracodawcy Użytkownika..
 • Czy Pracownik Tymczasowy objęty jest ubezpieczeniem?
  Pracownik Tymczasowy jest objęty takimi samymi ubezpieczeniami jak pracownicy zatrudnieni na stałe. Agencja jest zobowiązana nalicza, potrąca i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypełnia pozostała obowiązki płatnika podatku.  Agencja Pracy Tymczasowej zobowiązana jest do obliczania, potrącania i przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Pracownika Tymczasowego oraz do prowadzenia wymaganej ewidencji zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym pracowników.
 • Jaki rodzaj umowy podpisuje Agencja z Pracownikiem?
  Pracownik Tymczasowy zawiera umowę o pracę lub umowę zlecenie z Agencją Pracy Tymczasowej. Zawierane są dwa rodzaje umów terminowych: umowa na czas określony albo umowa na czas wykonywania określonej pracy.